LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Atruna

AUTORTIESĪBAS© 2010 LEO Pharma

LEO Pharma tīmekļa vietni un LEO Pharma meitasuzņēmumu tīmekļa vietnes aizsargā visi piemērojamie valstu vai starptautiskie likumi, noteikumi un nolīgumi, tostarp autortiesību likumi un prečzīmju likumi, bet ne tikai.

Tīmekļa vietnes saturu nedrīkst kopēt nekādiem citiem nolūkiem, izņemot personīgai un nekomerciālai izmantošanai, kad tiek saglabāti visi paziņojumi par autortiesībām un citām īpašumtiesībām. Izņemot iepriekš skaidri minēto, nekādā veidā nedrīkst kopēt, attēlot, lejuplādēt, mainīt, pavairot vai pārsūtīt nekādu šajā tīmekļa vietnē esošu informāciju, ja vien nav saņemta nepārprotama rakstiska atļauja no LEO Pharma.

Prečzīmes

Uzņēmumu nosaukumi, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi, saukļi un produktu nosaukumi, kas redzami šajā tīmekļa vietnē, ir aizsargāti visā pasaulē, un tos nekādā veidā nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LEO Pharma.

Paziņojums par atbildību

Šajā tīmekļa vietnē informācija sniegta tāda, kāda tā ir, ar visiem trūkumiem un bez jebkāda veida paustām vai netieši uztveramām garantijām vai pārstāvību, tostarp par pieprasījumu, atbilstību noteiktam mērķim vai noteikumu nepārkāpšanu. Uzņēmums LEO Pharma un tā meitasuzņēmumi negarantē vai nepastāv uz informācijas precizitāti vai pilnīgumu.

Tiek veikti pienācīgi pasākumi, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes satura precizitāti un aktualitāti. Tomēr uzņēmums LEO Pharma negarantē un nepastāv uz tīmekļa vietnes precizitāti, secību, aktualitāti vai pilnīgumu un var bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt tīmekļa vietnes izplatīšanu. LEO Pharma patur tiesības jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem grozīt, mainīt, aizvietot vai dzēst jebkādu šīs vietnes saturu.

LEO Pharma tīmekļa vietnē ievietotā informācija ir paredzēta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem. Šajā vietnē nav sniegti nekādi padomi vai ieteikumi, un tā nekādā ziņā nevar aizstāt ārsta vai citu kvalificētu veselības aprūpes speciālistu padomus.

No uzņēmuma LEO Pharma vai tā meitasuzņēmumiem nekādā gadījumā nevar prasīt atbildību par jebkāda veida kaitējumu veselībai vai par jebkādu tiešu, netiešu, nejaušu, rezultātā radušos kaitējumu vai sodu, ienākumu zaudēšanu, datu zudumu vai jebkādiem citiem zudumiem, kas cēlušies no jūsu piekļuves vai nespējas piekļūt šai tīmekļa vietnei vai no jūsu paļaušanās uz jebkādu šeit sniegtu informāciju, pat ja uzņēmums LEO Pharma vai tā meitasuzņēmums ir informēts par šādu iespējamību. Šis ierobežojums attiecas arī uz jebkāda veida vīrusiem, kas var ietekmēt jūsu datoru.

Saites

LEO Pharma tīmekļa vietne un LEO Pharma meitasuzņēmumu tīmekļa vietnes satur saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šādas saites norādītas tikai ērtības labad, un LEO Pharma negarantē, neatbalsta vai neapstiprina šajās tīmekļa vietnēs pieejamo saturu, informāciju vai produktus; tāpat saite nenorāda ne uz kādu saitē minētās vietnes saistību ar uzņēmumu LEO Pharma vai LEO Pharma meitasuzņēmumiem.

LEO Pharma neapstiprina tīmekļa vietnes, kurās ir norādītas saites uz LEO Pharma tīmekļa vietni vai LEO Pharma meitasuzņēmumu tīmekļa vietnēm. Trešo personu saites uz LEO Pharma tīmekļa vietni neveido nekādas līguma vai cita veida saistības starp LEO Pharma un personu, kas ievietojusi saiti. Uzņēmums LEO Pharma nekādā veidā nevar uzņemties atbildību vai saistības par saturu tīmekļa vietnēs, kurās ir saites uz LEO Pharma tīmekļa vietnēm, vai par šādu tīmekļa vietņu īpašnieku rīcību vai nolaidību.

Ja domājat, ka saites no mūsu tīmekļa vietnes uz citām tīmekļa vietnēm vai saites no citām tīmekļa vietnēm uz mūsu tīmekļa vietni ir neatbilstošas un/vai nelikumīgas, lūdzam sazināties ar mums.

Komentāru izmantošana

Visi LEO Pharma nosūtītie jautājumi, ieteikumi un komentāri kļūst par LEO Pharma īpašumu, un tos var izmantot jebkādiem nolūkiem, tostarp izstrādē, ražošanā un mārketingā. Saņemtie komentāri netiks uzskatīti par konfidenciāliem.

Valdošā jurisdikcija

Šo paziņojumu un LEO Pharma tīmekļa vietnes saturu regulē un tas interpretējams saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem, neņemot vērā pretrunas ar tiem. Jebkādas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo paziņojumu un nav atrisināmas draudzīgā ceļā, jāizskata Dānijas tiesās.

Attēlu izmantošana

Visi šajā tīmekļa vietnē esošie attēli, tostarp lejuplādējamie attēli preses fotouzņēmumu lapā, ir LEO Pharma īpašums, un visas tiesības ir aizsargātas. Attēli ir pieejami bez maksas nekomerciālai izmantošanai un izmantošanai presē visiem plašsaziņas līdzekļiem, ievērojot nosacījumu, ka ir skaidri redzama informācija par LEO Pharma autortiesībām.

Jebkādai citādai attēlu izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska LEO Pharma piekrišana  — lūdzam sazināties ar mums.

Paziņojums par privātumu

 

Informācija ko mēs, iespējams, varam apkopot

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju par jums:

i. informāciju, ko jūs mums sniedzat reģistrējoties, ieskaitot jūsu vārdu, e-pasta adresi, adresi, profesiju un darba vietu;

ii. informāciju par transakcijām starp jums un mums šajā tīmekļa vietnē vai saistībā ar to, ieskaitot informāciju par jebkādiem jūsu izdarītiem mūsu preču vai pakalpojumu pirkumiem;

iii.  informāciju par jūsu datoru un mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem un tās izmantošanu, ieskaitot jūsu IP adresi, pārlūka tipu, ģeogrāfisko atrašanās vietu, apmeklējumu ilgumu un lapas skatījumu skaitu.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela datne, ko tīmekļa vietne pārsūta uz jūsu datoru, lai varētu "iegaumēt" noteiktu informāciju par sesiju jūsu pieslēguma laikā. Sīkdatnē pieejamā informācija no jūsu datora būs pieejama tikai tajā tīmekļa vietnē, no kuras nākusi sīkdatne, un neviena cita tīmekļa vietne to nevar pieprasīt.

Tīmekļa vietnē mēs varam izmantot gan sesiju sīkdatnes, gan pastāvīgās sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes tiks izmantotas, lai izsekotu jūsu ceļu, kamēr esat tīmekļa vietnē.  Pastāvīgās sīkdatnes tiks izmantotas, lai mūsu tīmekļa vietne varētu jūs "atpazīt", kad apmeklējat tīmekļa vietni. Sesiju sīkdatnes tiks dzēstas no jūsu datora, kad aizvērsit pārlūku. Pastāvīgās sīkdatnes saglabāsies jūsu datorā līdz to izdzēšanai vai līdz tām noteiktā derīguma termiņa beigām.

Jums ir iespēja iestatīt pārlūku tā, lai tiktu akceptētas visas sīkdatnes, lai jūs tiktu informēts par sīkdatnes izveidošanu vai lai sīkdatnes nekad netiktu saņemtas.

Jūsu personiskās informācijas izmantošana

Personiskā informācija, kas tiek iesniegta mūsu tīmekļa vietnē, būs konfidenciāla un tiks izmantota tikai tiem mērķiem, kas noteikti šajā privātuma politikas dokumentā vai attiecīgajās tīmekļa vietnes daļās.

Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai:

i. administrētu tīmekļa vietni;

ii. ļautu jums izmantot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus;

iii. nodrošinātu jūs ar precēm vai pakalpojumiem, kas pasūtināmi tīmekļa vietnē.

 

Izpaušana

Mēs neizpaužam informāciju par jums, ja vien mums nav jūsu atļaujas to darīt, izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu no jums saņemtu pasūtījumu, vai tā ir nepieciešama vai atļauta saskaņā ar tiesību aktiem.

Jūsu personas datu aizsardzība

Lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi, saglabātu informācijas precizitāti un nodrošinātu tās pareizu izmantošanu, mēs esam izstrādājuši atbilstošas fiziskās, elektroniskās un vadības procedūras, lai nodrošinātu un aizsargātu mūsu tiešsaistē apkopoto informāciju.

Paroles

Ja jums ir izsniegta parole, lai piekļūtu dažiem pakalpojumiem un/vai tīmekļa vietnes saturam, jūs apņematies lietot to rūpīgi un vienmēr saglabāt noslēpumā. Līdz ar to jūs būsit atbildīgs par to, lai tā būtu droša un konfidenciāla.

Jūsu tiesības

Jūs mums varat pieprasīt:

i. sniegt jums informāciju par jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti, par šādas apstrādes mērķiem, par datu saņēmēju kategorijām un jebkādu pieejamu informāciju par šādu datu avotu;

ii. labot, dzēst vai bloķēt jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā, ja tie izrādās neprecīzi vai maldinoši;

iii. pārtraukt apstrādāt ar jums saistītos personas datus.

Šādi pieprasījumi tiks ņemti vērā, ja būs pausti rakstveidā, izmantojot tālāk norādīto adresi.

Datu pārraugs un kontaktinformācija

Par šo tīmekļa vietni atbildīgais datu pārraugs ir uzņēmums LEO Pharma A/S.

Ja jums ir kādi pieprasījumi vai jautājumi par privātuma politiku vai mūsu rīcību ar jūsu personas datiem, lūdzam sazināties ar LEO Pharma galveno biroju.